Missie

GreenTown verbindt Green en Town

GreenTown, als onafhankelijke en politiek neutrale vereniging zonder winstoogmerk, ziet het als zijn doel bij te dragen aan een hernieuwd ecologisch evenwicht in Vlaanderen.
Decennialang heeft de mens het oorspronkelijke Vlaamse landschap ingrijpend ecologisch verschraald en vandaag moeten we Vlaanderen weer inrichten. Onze focus ligt in de eerste plaats op het buitengewone potentieel van Vlaamse private tuinen. In tweede plaats focussen we op het uitbreiden van onze werking naar de wijk en de gemeente. Natuur niet in contrast met civilisatie, maar natuur en mens als co-existerende, elkaar versterkende entiteiten. GreenTown wil in elke Vlaamse tuin een boom zien groeien.

Visie

De focus van GreenTown ligt op

 • Een boom in elke tuin

  Samen met de eigenaars maken we privé-tuinen ecologischer door het aanplanten van bomen te promoten en faciliteren. Hierbij zorgen we voor een laagdrempelig proces, van boomkeuze over aanplanten tot nazorg.
  GreenTown maakt gebruik van de wetenschappelijke informatie voorhanden bij belangenorganisaties,
  academische middens en gaat de samenwerking aan met lokale tuinbedrijven en -aannemers en andere spelers. Via eerlijke en heldere informatie proberen we de voordelen van bomen in de verf te zetten en een antwoord
  te bieden op verschillende vragen van burgers. (Boomkeuze? Schaduwvoordeel? Watervoordeel? Economische opportuniteiten? Welke boom is een goede klimaatboom? Boom als investering? Andere fauna en flora? Gezondheidsvoordelen? Kosten?… ). Dit alles bieden we aan op een gebruiksvriendelijke manier.

 • Verbonden tuinen

  Tuinen van burgers verbinden tot een nieuwe Vlaamse tuinen-ecotoop. Dit willen we doen door verbinding te maken tussen de bomen op kruin-niveau. Hierdoor ontstaat op natuurlijke wijze eveneens ecologische verbinding
  tussen bomen op grondniveau20 GreenTown ondersteunt ook met het inrichten van egeldoorgangen, voederplaatsen en geschikte nestplekken voor dieren. Tevens zorgen deze projecten voor een verhoging van burgerschap en groeit
  verbondenheid in de buurt.

 • Groen in de gemeente

  we zetten lokaal verankerde kleine projecten op om gemeentelijk en stedelijk groen te verduurzamen of/en nieuw gemeentelijk groen te creëren.

Waarden

Ecologie en mens

Wij geloven in een symbiose tussen ecologie en menselijk leven. De mens is immers een onlosmakelijk deel van de natuurlijke wereld en heeft de plicht om z’n impact op het milieu te evalueren en aan te passen waar nodig. Er is voor GreenTown geen onoverkomelijk spanningsveld tussen mens en milieu, het is een samengaan. We streven
naar een hernieuwd evenwicht tussen groen en stad, tussen dier en mens, tussen planeet en economie. De 3-30-300 regel vormt hier een leidraad.

Verbondenheid

Een samenleving impliceert een samen leven. Ons huis, onze tuin, onze straat en onze openbare ruimte zijn van de Vlaming. Betrokken omgaan met de leefomgeving is wat
veel mensen willen; maar ze zien niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. GreenTown zal burgers en besturen warm maken, informeren en begeleiden bij het vergroenen van
hun buurt. Daarbij willen we niet alleen het ecologische versterken, maar ook de verbondenheid van het groen laten weerspiegelen in de verbondenheid van de buurt. We
willen dit samen met de buurten doen, via geëngageerde burgers, organisaties, bedrijven, vzw’s en overheden.

Groene steden en gemeenten

We moeten vaststellen dat de steden en gemeenten in Vlaanderen niet meer van elkaar gescheiden zijn door natuurgebieden, maar eerder verbonden worden door
lintbebouwing. De mens is overal dominant aanwezig en in veel gevallen is de menselijke activiteit niet meer weg te denken. De beperkte overgebleven open ruimte staat zelfs nog onder druk. Het Ruimterapport Vlaanderen stelt dat er dagelijks nog steeds 5 hectare aan open ruimte onder verharding en bebouwing verdwijnt.
GreenTown wil de bestaande, bebouwde ruimte in steden en gemeenten mee helpen vergroenen. Recent wetenschappelijk onderzoek ondersteunt meer en meer het besef dat bomen en natuur in een stedelijke omgeving tal van cruciale ecosysteemdiensten leveren. Groen in de stad heeft een belangrijke sociale en mentale meerwaarde voor bewoners en bezoekers. Daarnaast draagt kwalitatieve groene ruimte in een stad bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit en insijpeling van (hemel) water, daling van de temperatuur bij momenten van hitte, verhoging van de lokale biodiversiteit, geluidsdemping en zo meer. GreenTown heeft de bedoeling verschillende partners te betrekken om de 3-30-300 regel in praktijk te brengen in steden en gemeenten.

Sustainable Development Goals (SDG)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dit is het basisidee van wat de 193 lidstaten van de Verenigde Naties op de agenda hebben geplaatst voor de tijdspanne 2015 – 2030. We leggen periodiek de SDG’s naast onze plannen. Deze universele waarden vormen voor ons een toetssteen en richtsnoer naar de toekomst.